Одељење за обуку и извештавање

У Одељењу за обуку и извештавање обављају се  послови који се односе на: припрему и спровођење презентација прописа и процедура, односно обуке за имплементацију процедура; проверу процедура у непосредном инспекцијском надзору; припрему садржаја и термина обука за имплементацију процедура; припрему и спровођење провере познавања прописа и процедура; сачињавање извештаја о спроведеним обукама за имплементацију процедура, њихова анализа и евалуација; праћење и ажурирање корисничких компоненти софтвера за евидентирање рада тржишних инспектора; сачињавање извештаја о извршеним контролама у инспекцијском надзору,  анализу тих извештаја и сачињавање предлога плана контрола за наредни период; припрему  предлога ставова и мишљења о нацртима прописа; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одељења.

 У Одељењу за обуку и извештавање образују се следеће уже унуташње јединице и то:
1. Група за обуку тржишних инспектора;
2. Група за извештавање.