• Почетна > Сектори министарства > Сектор тржишне инспекције > Одељење тржишне инспекције Нови Сад
 • Одељење тржишне инспекције Нови Сад

  У Одељењу тржишне инспекције Нови Сад образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
  1. Одсек за контролу промета робе;
  2. Одсек за контролу услуга;
  3. Одсек за спречавање нелојалне конкуренције;
  4. Одсек за контролу усаглашености и безбедности производа;
  5. Одсек за заштиту потрошача.

  У  Одсеку за контролу промета робе обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе; цене робе; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера ;контрола амбалаже и амбалажног отпада; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

  У Одсеку за контролу услуга обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; услови за обављање услуга; цене и квалитет услуга; спречавање прања новца и финансирање тероризма; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

  У Одсеку за спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: спречавање нелојалне конкуренције; оглашавање; производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

  У Одсеку за контролу усаглашености и безбедности производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима, послове инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности производа и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

  У Одсеку за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора у области заштите потрошача, односно инспекцијске контроле по пријавама, приговорима и рекламацијама грађана-потрошача; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.