• Почетна > Сектори министарства > Сектор тржишне инспекције > Одељење тржишне инспекције Београд
 • Одељење тржишне инспекције Београд

  У Одељењу тржишне инспекције Београд образују се следеће уже унутрашње јединице и то:
  1. Одсек за стручне послове и праћење ажурности у раду;
  2. Одсек за контролу промета робе;
  3. Одсек за контролу услуга;
  4. Одсек за контролу усаглашености производа;
  5.  Одсек за контролу безбедности производа;
  6.  Одсек за спречавање нелојалне конкуренције;
  7.  Одсек за заштиту права интелектуалне својине;
  8.  Одсек за заштиту потрошача

   У Одсеку за стручне послове и праћење ажурности у раду обављају се послови који се односе на:  контролу ажурности у раду инспектора; пружање стручне помоћ одсецима у Одељењу у вези са израдом управних аката у оквиру законских овлашћења инспектора у делокругу рада Одсека; припрему овлашћених представника подносиоца захтева за претрес пред судом за прекршаје; обраду предмета за Јавно правобранилаштво у поступцима који су покренути од стране тржишних инспектора; проверавање основаности притужби на рад инспектора и припрему предлоге мера за превазилажење проблема; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека, као и други послови из ове области.

   У Одсеку  за контролу промета робе обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују трговина; електронска трговина; услови за обављање промета робе; цене робе; промет биоцида; промет хемикалија; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера; контрола амбалаже и амбалажног отпада; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

  У Одсеку за контролу услуга обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују: трговина; услови за обављање услуга; цене и квалитет услуга; спречавање прања новца и финансирање тероризма; фискалне касе у делу контроле рада овлашћених сервисера;подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

  У Одсеку за контролу усаглашености производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области примене техничких прописа којима се уређују технички захтеви за непрехрамбене производе и усаглашеност тих производа са прописаним захтевима; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

  У Одсеку за контролу безбедности производа обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона о општој безбедности производа и других прописа који се односе на испуњеност захтева за безбедност производа и извештавање и прослеђивање информације и електронске документације контактној тачки о небезбедним производима на тржишту; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

   У Одсеку за спречавање нелојалне конкуренције обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује: трговина; електронска трговина; спречавања нелојалне конкуренције; оглашавање; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

  У Одсеку за заштиту права интелектуалне својине обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује производња и промет робе којима се повређују права интелектуалне својине, односно производња и промет робе заштићене ауторским или сродним правом; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.

   У Одсеку за заштиту потрошача обављају се послови инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређује заштита потрошача; хитне послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у области заштите потрошача, односно хитне инспекцијске контроле по пријавама, приговорима и рекламацијама грађана-потрошача; подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада Одсека.