Одељење за економско-финансијске послове

У Одељењу за економско-финансијске послове обављају се послови који се односе на област трговине, туризма и телекомуникација и то: израду предлога приоритетних области финансирања за област трговине, туризма и телекомуникација и потребног обима средстава за реализацију истих у складу са Фискалном стратегијом; припрему предлога финансијског плана за израду закона којим се уређује буџет Министарства; израду плана извршења буџета из надлежности Одељења за текућу годину у складу са Законом о буџету Републике Србије; израду цикличних тромесечних планова и месечних планова на дневном нивоу; припрему преузимања и плаћања обавеза и праћење основаности плаћања из области: трговине, туризма и телекомуникација којима се обезбеђује извршавање послова и задатака из делокруга рада Министарства; књиговодствене послове; усаглашавање главне књиге трезора са помоћним (књиговодственим) евиденцијама Министарства; предлагање и спровођење програма и мера за подстицање развоја у областима које су у делокругу Министарства, контролу и финансијско праћење извршења буџетских средстава по основу програма и пројеката у наведеним областима; послове у вези са реализацијом програма и пројеката који се финансирају из донација; припрему и израду периодичних и годишњег извештаја о извршењу буџета и завршног рачуна који се подноси Управи за трезор; израду информација, интерних процедура и упутства у вези са текућим финансирањем; праћење прописа из области финансија; сарадњу са Министарством финансија, Фондом за развој и другим институцијама и корисницима у вези са реализацијом програма и пројеката из надлежности Одељења; координацију рада са осталим унутрашњим јединицама у Министарству, као и други послови из ове области.