• Početna > Ministarstvo > Nadležnosti ministarstva
 • Nadležnosti ministarstva

  Nadležnosti Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija:

  U oblasti trgovine nadležnosti ministarstva su:

  - funkcionisanje tržišta
  - strategija i politika razvoja trgovine
  - unutrašnja trgovina
  - promet robe i usluga
  - praćenje ukupnih trgovinskih tokova i predlaganje odgovarajućih mera
  - predlaganje sistemskih rešenja i propisa u oblasti posebnih dažbina pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
  - iniciranje mera prilagođavanja propisa i mera ekonomske politike iz oblasti carinskog i vancarinskog poslovanja
  - kontrola kvaliteta industrijsko-neprehrambenih proizvoda u proizvodnji, prometu i kontroli usluga
  - kontrola merila i mernih jedinica, upotrebe robnih i uslužnih žigova, znaka kvaliteta i oznake porekla proizvoda
  - snabdevenost tržišta i cene
  - sprečavanje monopolskog delovanja i nelojalne konkurencije
  - zaštita potrošača
  - osnivanje i rad robnih rezervi i berzanskih posrednika
  - inspekcijski nadzor u oblasti trgovine
  - drugi poslovi određeni zakonom

  U oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom nadležnosti ministarstva su:

  - unapređenje ekonomskih odnosa sa inostranstvom
  - predlaganje i sprovođenje mera u oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom
  - praćenje međunarodnih ekonomskih odnosa i multilateralne, regionalne i bilateralne saradnje sa drugim državama i organizacijama i njihov razvoj
  - učestvovanje u zaključivanju, potvrđivanju i primeni međunarodnih ekonomskih i trgovinskih ugovora iz delokruga ministarstva određenog ovim zakonom
  - predlaganje osnivanja, usklađivanje i rukovođenje radom mešovitih komisija i komiteta za bilateralnu ekonomsku saradnju, slobodnu trgovinu i koordinaciju rada organa i organizacija državne uprave u vezi sa njihovim radom
  - kreiranje, sprovođenje, predlaganje i unapređenje režima spoljnotrgovinske politike uključujući mere zaštite u spoljnoj trgovini
  - harmonizacija spoljnotrgovinskih propisa sa propisima Evropske unije i Svetske trgovinske organizacije i drugih multilateralnih institucija i organizacija i njihova implementacija
  - promet roba, usluga i prava industrijske svojine
  - posebni oblici spoljnotrgovinskog poslovanja
  - spoljna trgovina i unapređenje sistema izvozno-uvozne kontrole naoružanja, vojne opreme i robe dvostruke namene (kontrolisane robe) uz saglasnost Ministarstva odbrane
  - zaključivanje i praćenje primene međunarodnih trgovinskih ugovora i sporazuma
  - propisi u oblasti stranih ulaganja, koncesija i javno-privatnog patnerstva
  - pregovaranje radi zaključivanja bilateralnih sporazuma o podsticanju i zaštiti ulaganja i priprema zakona o njihovom potvrđivanju
  - unapređivanje i praćenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje
  - praćenje saradnje organa Republike Srbije sa međunarodnim ekonomskim organizacijama i agencijama Organizacije ujedinjenih nacija
  - drugi poslovi određeni zakonom

  U oblasti turizma nadležnosti ministarstva su:

  - strategija i politika razvoja turizma
  - integralno planiranje razvoja turizma i komplamentarnih delatnosti
  - razvoj, proglašenje i održivo korišćenje turističkog prostora i turističkih destinacija od značaja za turizam
  - kategorizacija turističkih mesta
  - sprovođenje podsticajnih mera i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za podsticanje razvoja turizma
  - promocija turizma u zemlji i inostranstvu
  - takse, naknade i penali u turizmu
  - imovinsko-pravni poslovi u turizmu
  - unapređenje sistema vrednosti i konkurentnosti turističkih proizvoda
  - istraživanje turističkog tržišta i razvoj turističkog informacionog sistema
  - uslovi i način obavljanja delatnosti turističkih agencija
  - ugostiteljska delatnost
  - nautička delatnost
  - lovno-turistička delatnost
  - pružanje usluga u turizmu
  - uređenje, održavanje i opremanje  javnog skijališta i pružanje usluga na skijalištu
  - uređenje, održavanje, opremanje i pružanje usluga u banjama, tematskim parkovima i javnim kupalištima
  - inspekcijski nadzor u oblasti turizma

  U oblasti telekomunikacija nadležnosti ministarstva su:

  - oblast telekomunikacija, odnosno elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
  - uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
  - inspekcijski nadzor
  - utvrđivanje strategije i politike razvoja elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
  - organizovanje finansijske i tehničke kontrole
  - međunarodne poslove u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
  - mere za podsticanje istraživanja i razvoja u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja
  - utvrđivanje predloga plana namene radio-frekvencijskih opsega i donošenje plana raspodele radio frekvencija
  - odlučivanje o uslovima za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija
  - utvrđivanje spiska osnovnih usluga elektronskih komunikacija (univerzalni servis) koje treba da pruže operatori
  - drugi poslovi određeni zakonom

  U oblasti informacionog društva nadležnosti ministarstva su:

  - predlaganje politike i strategije razvoja informacionog društva
  - priprema zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti elektronskog poslovanja
  - priprema zakona, drugih propisa, standarda i mera u oblasti informacionog društva i informaciono-komunikacionih tehnologija
  - primenu informaciono-komunikacionih tehnologija
  - razvoj i funkcionisanje informaciono-komunikacione infrastrukture
  - razvoj i unapređenje akademske, odnosno obrazovne i naučnoistraživačke računarske mreže
  - zaštita podataka i informaciona bezbednost
  - međunarodni poslovi u oblasti informacionog društva
  - pružanje informacionih usluga
  - stvaranje uslova za pristup i realizaciju projekta iz delokruga tog ministarstva koji s finansiraju iz sredstava predpristupnih fondova Evropske unije, donacija i drugih oblika razvojne pomoći
  - drugi poslovi određeni zakonom