• Почетна > Министарство > Надлежности министарства
 • Надлежности министарства

  Надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација:

  У области трговине надлежности министарства су:

  - функционисање тржишта
  - стратегија и политика развоја трговине
  - унутрашња трговина
  - промет робе и услуга
  - праћење укупних трговинских токова и предлагање одговарајућих мера
  - предлагање системских решења и прописа у области посебних дажбина при увозу пољопривредних и прехрамбених производа
  - иницирање мера прилагођавања прописа и мера економске политике из области царинског и ванцаринског пословања
  - контрола квалитета индустријско-непрехрамбених производа у производњи, промету и контроли услуга
  - контрола мерила и мерних јединица, употребе робних и услужних жигова, знака квалитета и ознаке порекла производа
  - снабдевеност тржишта и цене
  - спречавање монополског деловања и нелојалне конкуренције
  - заштита потрошача
  - оснивање и рад робних резерви и берзанских посредника
  - инспекцијски надзор у области трговине
  - други послови одређени законом

  У области економских односа са иностранством надлежности министарства су:

  - унапређење економских односа са иностранством
  - предлагање и спровођење мера у области економских односа са иностранством
  - праћење међународних економских односа и мултилатералне, регионалне и билатералне сарадње са другим државама и организацијама и њихов развој
  - учествовање у закључивању, потврђивању и примени међународних економских и трговинских уговора из делокруга министарства одређеног овим законом
  - предлагање оснивања, усклађивање и руковођење радом мешовитих комисија и комитета за билатералну економску сарадњу, слободну трговину и координацију рада органа и организација државне управе у вези са њиховим радом
  - креирање, спровођење, предлагање и унапређење режима спољнотрговинске политике укључујући мере заштите у спољној трговини
  - хармонизација спољнотрговинских прописа са прописима Европске уније и Светске трговинске организације и других мултилатералних институција и организација и њихова имплементација
  - промет роба, услуга и права индустријске својине
  - посебни облици спољнотрговинског пословања
  - спољна трговина и унапређење система извозно-увозне контроле наоружања, војне опреме и робе двоструке намене (контролисане робе) уз сагласност Министарства одбране
  - закључивање и праћење примене међународних трговинских уговора и споразума
  - прописи у области страних улагања, концесија и јавно-приватног патнерства
  - преговарање ради закључивања билатералних споразума о подстицању и заштити улагања и припрема закона о њиховом потврђивању
  - унапређивање и праћење економске билатералне и регионалне сарадње
  - праћење сарадње органа Републике Србије са међународним економским организацијама и агенцијама Организације уједињених нација
  - други послови одређени законом

  У области туризма надлежности министарства су:

  - стратегија и политика развоја туризма
  - интегрално планирање развоја туризма и компламентарних делатности
  - развој, проглашење и одрживо коришћење туристичког простора и туристичких дестинација од значаја за туризам
  - категоризација туристичких места
  - спровођење подстицајних мера и обезбеђивање материјалних и других услова за подстицање развоја туризма
  - промоција туризма у земљи и иностранству
  - таксе, накнаде и пенали у туризму
  - имовинско-правни послови у туризму
  - унапређење система вредности и конкурентности туристичких производа
  - истраживање туристичког тржишта и развој туристичког информационог система
  - услови и начин обављања делатности туристичких агенција
  - угоститељска делатност
  - наутичка делатност
  - ловно-туристичка делатност
  - пружање услуга у туризму
  - уређење, одржавање и опремање  јавног скијалишта и пружање услуга на скијалишту
  - уређење, одржавање, опремање и пружање услуга у бањама, тематским парковима и јавним купалиштима
  - инспекцијски надзор у области туризма

  У области телекомуникација надлежности министарства су:

  - област телекомуникација, односно електронских комуникација и поштанског саобраћаја
  - уређење и безбедност у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
  - инспекцијски надзор
  - утврђивање стратегије и политике развоја електронских комуникација и поштанског саобраћаја
  - организовање финансијске и техничке контроле
  - међународне послове у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
  - мере за подстицање истраживања и развоја у области електронских комуникација и поштанског саобраћаја
  - утврђивање предлога плана намене радио-фреквенцијских опсега и доношење плана расподеле радио фреквенција
  - одлучивање о условима за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција
  - утврђивање списка основних услуга електронских комуникација (универзални сервис) које треба да пруже оператори
  - други послови одређени законом

  У области информационог друштва надлежности министарства су:

  - предлагање политике и стратегије развоја информационог друштва
  - припрема закона, других прописа, стандарда и мера у области електронског пословања
  - припрема закона, других прописа, стандарда и мера у области информационог друштва и информационо-комуникационих технологија
  - примену информационо-комуникационих технологија
  - развој и функционисање информационо-комуникационе инфраструктуре
  - развој и унапређење академске, односно образовне и научноистраживачке рачунарске мреже
  - заштита података и информациона безбедност
  - међународни послови у области информационог друштва
  - пружање информационих услуга
  - стварање услова за приступ и реализацију пројекта из делокруга тог министарства који с финансирају из средстава предприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи
  - други послови одређени законом