Документи


Закони (22 документа)

Закон о трговини
Закон о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/10)
160.3 KB
11123 Преузимања
Детаљније...
Закон о фискалним касама
Закон о фискалним касама („Службени гласник РС”, бр. 135/04)
357.1 KB
5952 Преузимања
Детаљније...
Закон о заштити конкуренције
Закон о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, бр. (Сл. гласник РС бр. 79/05, ПРЕСТАО ДА ВАЖИ: 51/09)
249.8 KB
3125 Преузимања
Детаљније...
Закон о електронској трговини
Закон о електронској трговини („Службени гласник РС”, бр. 41/09)
120.4 KB
4100 Преузимања
Детаљније...
Закон о општој безбедности производа
Закон о општој безбедности производа („Службени гласник РС”, бр. 41/09)
123.9 KB
2940 Преузимања
Детаљније...
Закона о заштити конкуренције
Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 51/09 и 95/13)
249.8 KB
1532 Преузимања
Детаљније...
Закон о поштанским услугама
Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 30/10)
168.5 KB
4040 Преузимања
Детаљније...
Закон о електронским комуникацијама
Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/2010)
Верзија: -
384.5 KB
2793 Преузимања
Детаљније...
Закон о спољнотрговинском пословању
Закон о спољнотрговинском пословању ("Сл. глaсник РС", бр. 36/09, 36/11 - др. зaкoн, 88/11, 89/15)
266.1 KB
3153 Преузимања
Детаљније...
Закон о изменама и допунама Закона о трговини
64.1 KB
2414 Преузимања
Детаљније...
Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини
119.9 KB
1301 Преузимања
Детаљније...
Закон о посредовању у промету и закупу непокретности
200.7 KB
7329 Преузимања
Детаљније...
Закон о извозу и увозу РДН
222.0 KB
2905 Преузимања
Детаљније...
Закон о заштити потрошача
Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ бр. 62/2014, 6/2016 – др. закон)
430.6 KB
14430 Преузимања
Детаљније...
Закон о изменама и допунама закона о поштанским услугама
99.4 KB
769 Преузимања
Детаљније...
Закон о изменама и допунама закона о електронским комуникацијама
123.2 KB
1015 Преузимања
Детаљније...
Закон о туризму
Закон о туризму ("Сл. гласник РС", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - др. закон, 93/2012 i 84/2015)
632.5 KB
14662 Преузимања
Детаљније...
Закон о информационој безбедности
Закон о информационој безбедности („Службени гласник РС”, брoj 6/16 и 94/17)
294.7 KB
2210 Преузимања
Детаљније...
Закон о оглашавању
297.3 KB
966 Преузимања
Детаљније...
Закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању
272.9 KB
58 Преузимања
Детаљније...
Law on electronic document electronic identification and trust services in electronic business
252.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Law on Information Securty
Law on Information Securty (“Official Gazette of the RS”, No 6/16 and 94/17)
170.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Подзаконски акти

1. Донети на основу Закона о трговини: (14 документа)

Правилник о минималним техничким условима за трговину на откупним местима
103.4 KB
2418 Преузимања
Детаљније...
Правилник о класификацији трговинских формата
211.7 KB
1892 Преузимања
Детаљније...
Правилник о минималним техничким условима за обављање трговине дериватима нафте и биогоривом
150.5 KB
2256 Преузимања
Детаљније...
Правилник о садржини и облику о обављању трговине личним нуђењем
204.1 KB
1134 Преузимања
Детаљније...
Правилник о начину и условима истицања јединичне цене за поједине врсте производа
111.8 KB
1504 Преузимања
Детаљније...
Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500"
121.4 KB
998 Преузимања
Детаљније...
Образац ДПИ 25.11.2015.
20.1 KB
954 Преузимања
Детаљније...
Образац КЕП
15.3 KB
1241 Преузимања
Детаљније...
Образац КРИ
18.0 KB
666 Преузимања
Детаљније...
Образац КРИ -1
18.1 KB
609 Преузимања
Детаљније...
Образац ПКР 25.11.2015.
20.9 KB
632 Преузимања
Детаљније...
Образац ПКР -1 25.11.2015.
19.5 KB
549 Преузимања
Детаљније...
Образац за пријаву места на којем се води Књига евиденције промета 25.11.2015.
45.6 KB
1294 Преузимања
Детаљније...
Правилник o евиденцији промета
168.8 KB
2314 Преузимања
Детаљније...

2. Донети на основу Закона о фискалним касама: (1 документ)

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе
61.7 KB
2654 Преузимања
Детаљније...

3. Донети на основу Закона о заштити конкуренције који је престао да важи 2009. године: (2 документа)

Уредба о садржини и начину подношења захтева за издавање одобрења за спровођење концентрације
88.0 KB
819 Преузимања
Детаљније...
Уредба о критеријумима за утврђивање релевантног тржишта
339.5 KB
825 Преузимања
Детаљније...

4. Донети на основу важећег Закона о заштити конкуренције: (1 документ)

Уредба о критеријумима за одређивање релевантног тржишта
337.9 KB
927 Преузимања
Детаљније...

5. Донети на основу Закона о поштанским услугама: (12 документа)

Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга
67.5 KB
898 Преузимања
Детаљније...
Правилник о утврђивању плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
148.4 KB
1805 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима за отпочињање обављања делатности поштанских услуга
49.9 KB
2674 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима за одржавање и унапређење обављања универзалне поштанске услуге
40.2 KB
1042 Преузимања
Детаљније...
Правилник о параметрима квалитета за обављање поштанских услуга и минималном квалитету у обављању униварзалне поштанске услуге
261.8 KB
1216 Преузимања
Детаљније...
Правилник о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу
Правилник о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу („Службени гласник РС”, број 34/10, 58/10, 2/11, 65/11, 21/14, 83/16 и 14/18)
121.6 KB
1106 Преузимања
Детаљније...
Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга
Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС”, брoj 24/10, 58/11, 2/11, 13/11, 65/11, 93/13 и 97/15)
418.3 KB
3092 Преузимања
Детаљније...
Технички услови за кућне сандучиће
Технички услови за кућне сандучиће („Службени гласник РС”, број 95/10, 2/16)
209.3 KB
1191 Преузимања
Детаљније...
Правилник о методологији формирања цена за универзалну поштанску услугу
292.2 KB
1496 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима за обављање универзалне поштанске услуге
50.1 KB
1211 Преузимања
Детаљније...
Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност поштанског саобраћаја
2.1 MB
871 Преузимања
Детаљније...
Правилник о начину и условима приступа поштанској мрежи јавног поштанског оператора
111.7 KB
294 Преузимања
Детаљније...

6. Донети на основу Закона о електронским комуникацијама: (14 документа)

Правилник о овлашћењу за мерење и испитивање
Правилник о овлашћењу за мерење и испитивање („Службени гласник РС”, број 44/10)
132.8 KB
1066 Преузимања
Детаљније...
Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма
226.5 KB
1698 Преузимања
Детаљније...
Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
504.0 KB
1230 Преузимања
Детаљније...
Правилник о универзалном сервису
Правилник о универзалном сервису („Службени гласник РС”, број 24/12)
82.8 KB
1133 Преузимања
Детаљније...
Правилник о радио коридорима
Правилник о радио коридорима ("Службени гласник РС", број 44/10)
330.1 KB
966 Преузимања
Детаљније...
Правилник о броју и периоду на који се издаје лиценца за јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге, као и о минималним условима за издавање лиценце и најмањем износу једнократне накнаде за издавање лиценце
149.4 KB
939 Преузимања
Детаљније...
Уредба о утврђивању плана намене радио-фреквенцијских опсега
1.5 MB
1439 Преузимања
Детаљније...
План намене - табела
2.0 MB
1132 Преузимања
Детаљније...
Акциони план (2013-2014) за спровођење Стратегије развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020.
180.6 KB
1194 Преузимања
Детаљније...
Акциони план за спровођење стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма програма
196.1 KB
986 Преузимања
Детаљније...
Oдлукa о изменама Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији
295.6 KB
825 Преузимања
Детаљније...
Pravilnik O Elektromagnetnoj Kompatibilnosti Za Elektronsku Komunikacionu Mrezu, Pripadajuca Sredstva, Rl Kom Opremu I Terminalnu Opremu
111.8 KB
574 Преузимања
Детаљније...
Pravilnik O Prelasku Sa Analognog Na Digitalno Emitovanje Televizijskog Programa I Pristupu Multipleksu U Terestrickoj Dig Radiodifuziji
96.8 KB
510 Преузимања
Детаљније...

7. Донети на основу Закона о спољнотрговинском пословању: (12 документа)

Уредба o ближим услoвимa зa издaвaњe, кoришћeњe и укидaњe дoзвoлa зa извoз, увoз, oднoснo трaнзит рoбe и рaспoдeлу квoтa
136.8 KB
1527 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o ближим услoвимa зa примeну aнтидaмпиншких мeрa
208.4 KB
895 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o ближим услoвимa зa примeну кoмпeнзaтoрних мeрa
214.0 KB
830 Преузимања
Детаљније...
Уредба о ближим услoвимa зa примeну мeрa зa зaштиту oд прeкoмeрнoг увoзa
165.4 KB
614 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o нaчину издaвaњa увeрeњa и oвeрaвaњу испрaвa кoje прaтe рoбу при извoзу или увoзу зa чиje издaвaњe или oвeру ниje прoписaнa нaдлeжнoст
64.2 KB
842 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o увoзу мoтoрних вoзилa
Урeдбa o увoзу мoтoрних вoзилa ("Сл. глaсник РС", бр. 23/2010)
87.8 KB
1100 Преузимања
Детаљније...
Oдлукa o ближим услoвимa зa плaћaњe (нaплaту у рoби/услугaмa)
107.4 KB
1495 Преузимања
Детаљније...
Oдлукa o извoзу, oднoснo увoзу рoбe и услугa бeз нaплaтe, oднoснo плaћaњa
63.7 KB
876 Преузимања
Детаљније...
Нaрeдбa o oдрeђивaњу дaнa пружaњa услугa у спoљнoj тргoвини
68.9 KB
1111 Преузимања
Детаљније...
Одлука о извозу шећера у земље ЕУ
142.6 KB
526 Преузимања
Детаљније...
Одлука о увозу цигарета из Европске Уније по преференцијалној стопи
143.5 KB
514 Преузимања
Детаљније...
Одлука о одређивању робе за чији је увоз, извоз, односно транзит прописано прибављање одређених исправа
1.9 MB
904 Преузимања
Детаљније...

8. Донети на основу Закона о посредовању у промету и закупу непокретности: (6 документа)

Правилник о евиденцији о посредовању у промету и закупу непокретности
205.6 KB
4347 Преузимања
Детаљније...
Правилник о пословном простору и опреми посредника у промету и закупу непокретности
193.8 KB
4444 Преузимања
Детаљније...
Правилник о регистру посредника у промету и закупу непокретности
290.3 KB
3529 Преузимања
Детаљније...
Правилник о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности
31.4 KB
7420 Преузимања
Детаљније...
Програм полагања стручног испита за обављање послова посредовања у промету и закупу непокретности
425.0 KB
10893 Преузимања
Детаљније...
 Извод из регистра посредника у промету и закупу непокретности
200.2 KB
3233 Преузимања
Детаљније...

9. Донети на основу Закона о заштити потрошача: (7 документа)

Правилник о садржини и начину вођења евиденције удружења и савеза удружења за заштиту потрошача и условима за упис
115.3 KB
1224 Преузимања
Детаљније...
Правилник о облику и садржини обрасца за одустанак од уговора на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија
198.6 KB
1704 Преузимања
Детаљније...
Уредба о садржини обрасца за одустанак од уговора о временски подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи приликом препродаје и о омогућавању размене,
38.1 KB
972 Преузимања
Детаљније...
Oдлука о образовању Националног савета за заштиту потрошача
163.5 KB
885 Преузимања
Детаљније...
Табела уз правилник о евиденцији
29.7 KB
767 Преузимања
Детаљније...
Правилник о раду тела за вансудско решавање потрошачких спорова
476.7 KB
503 Преузимања
Детаљније...

10. Донети на основу Закона о туризму (1 документ)

11. Донети на основу Закона о информационој безбедности (5 документа)

Уредба о ближем садржају акта о безбедности ИКТ од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности ИКТ система од посебног значаја
461.9 KB
540 Преузимања
Детаљније...
Уредба о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја
355.2 KB
438 Преузимања
Детаљније...
Уредба о близем уређењу мера заштите ИКТ система од посебног значаја
257.5 KB
493 Преузимања
Детаљније...
Уредба о утврђивању листе послова у областима у којима се обавлљају делатности од општег интереса и у којима се користе ИК системи од посебног значаја
353.6 KB
427 Преузимања
Детаљније...
Правилник о ближим условима за упис у евиденцију посебних центара за превенцију безбедносних ризика у информационо-комуникационим системима
80.8 KB
0 Преузимања
Детаљније...

12. Донети на основу Закона о оглашавању: (1 документ)

Правилник о садржини декларације за објављивање и емитовање огласне поруке
1.6 KB
1440 Преузимања
Детаљније...

13. Донети на основу Законa о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења (7 документа)

Правлник о условима које морају да испуњавају квалификовани електронски сертификати
250.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима које мора да испуњава квалификовано средство за креирање електронског потписа односно печата и условима које мора да испуњава именовано тело
242.3 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о Регистру пружалаца квалификованих услуга од поверења
1.2 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Правилник о Регистру квалификованих средстава за креирање електронских потписа и електронских печата
980.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Уредба о условима за пружање квалификованих услуга од поверења
291.0 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Уредба о ближем уређењу услова које морају да испуне шеме електронске идентификације за одређене нивое поузданости
240.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...

14. Донети на основу Царинског закона: (1 документ)

Одлукa о изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина
122.8 KB
1490 Преузимања
Детаљније...

15. Донети на основу Закона о енергетици (1 документ)

Уредба о изменама и допунама уредбе о мониторингу квалитета деривата нафте и биогорива
377.2 KB
197 Преузимања
Детаљније...

16. Донети на основу Закона о заштити корисника финансијских услуга (1 документ)

Правилник о обрасцу финансијске погодбе
54.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...

17. Донети на основу Закона о техничким захтевима за производњу и оцењивање усаглашености (3 документа)

Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме
695.4 KB
1858 Преузимања
Детаљније...
Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
504.0 KB
2745 Преузимања
Детаљније...
Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме
598.3 KB
1357 Преузимања
Детаљније...

18. Остали акти (9 документа)

Декларација о унапређењу трговине
70.4 KB
1262 Преузимања
Детаљније...
Национални оквир интероперабилности
536.1 KB
1945 Преузимања
Детаљније...
Уредба о условима и начину доделе и коришћења средстава за подстицање развоја домаћег туризма
103.6 KB
10848 Преузимања
Детаљније...
Мишљење о примени Закона о јавним скијалиштима
1.1 MB
308 Преузимања
Детаљније...
Уредбa о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија
179.5 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Стратегије (19 документа)

Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године
254.6 KB
1291 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја информационог друштва
Стратегија развоја информационог друштва („Службени гласник РС” бр. 51/10)
254.1 KB
2485 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја поштанских услуга у Републици Србији за период 2017-2020. године
1.2 MB
1545 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја елeктронских комуникација у периоду од 2010. до 2020. године
158.8 KB
2878 Преузимања
Детаљније...
Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији
151.3 KB
1511 Преузимања
Детаљније...
Стратегија о повећању учешћа домаће индустрије у развоју телекомуникација у РС
125.0 KB
1273 Преузимања
Детаљније...
Стратегија заштите потрошача за период 2013. до 2018. године
586.1 KB
1284 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја туризма Републике Србије
704.7 KB
6274 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја туризма Републике Србије за период 2016. - 2025.
2.5 MB
3466 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја индустрије информационих технологија за период од 2017. до 2020. године
346.4 KB
392 Преузимања
Детаљније...
Стратегије развоја туризма Републике Србије 2016. -2025.
2.8 MB
145 Преузимања
Детаљније...
Tourism development strategy of Republic Serbia 2016.- 2025.
2.6 MB
314 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја трговине - акциони план
413.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја трговине - анекс
1.7 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја трговине Републике Србије до 2020. године
1.0 MB
0 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији за период од 2017. до 2020. године
372.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Strategy for the Development of Information Security in the Republic of Serbia for 2017-2020
415.4 KB
0 Преузимања
Детаљније...

Међународни правни акти

1. Закони о потврђивању: (7 документа)

Закон о потврђивању аката којима се мењају Устав и конвенција Међународном савеза за Телекомуникације
1.3 MB
692 Преузимања
Детаљније...
Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза
1.1 MB
826 Преузимања
Детаљније...
Закон о потврђивању завршних аката светске конференције о радио-комуникацијама (WRC-07)
5.5 MB
2255 Преузимања
Детаљније...

2. Закључци (2 документа)

Закључак о прихватању Препоруке TR 61-01
Закључак о прихватању Препоруке TR 61-01 ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08)
277.8 KB
791 Преузимања
Детаљније...
Закључак о прихватању Препоруке TR 61-02
Закључак о прихватању Препоруке TR 61-02 ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08)
419.1 KB
679 Преузимања
Детаљније...

3. Остали међународни правни акти: (7 документа)

Меморандум о разумевању Меморандум о разумевању између Републике Србије и Народне Републике Кине у области ИКТ
795.1 KB
466 Преузимања
Детаљније...
Меморандум о сагласности ICT PSP
151.7 KB
720 Преузимања
Детаљније...
Споразум Министарства и РНИДС
213.8 KB
858 Преузимања
Детаљније...
Споразум о снижењу цена услуга роминга у јавним мобилним комуникационим мрежама
1.6 MB
439 Преузимања
Детаљније...


Обрасци (38 документа)

Образац за извештај о реализацији извоза брашна за 2010. годину ***
18.9 KB
952 Преузимања
Детаљније...
Образац обавештења о опасном производу
127.0 KB
1603 Преузимања
Детаљније...
Извештај о реализацији по дозволи НВО
27.6 KB
2264 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање дозволе за увоз РДН
115.7 KB
2199 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање дозволе за пружање услуге техничке помоћи у вези са РДН
64.5 KB
846 Преузимања
Детаљније...
Образац - Дозвола за увоз РДН
92.7 KB
1805 Преузимања
Детаљније...
Образац дозвола БРОКЕРСКЕ УСЛУГЕ
93.7 KB
988 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање увознe потврде о достави РДН
98.8 KB
991 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање увозног сертификата за РДН
89.6 KB
1026 Преузимања
Детаљније...
Сертификат крајњег корисника за РДН
95.2 KB
1226 Преузимања
Детаљније...
Међународни увозни сертификат за РДН
86.0 KB
1206 Преузимања
Детаљније...
Потврда о достави РДН
85.0 KB
1069 Преузимања
Детаљније...
 Изјава крајњег корисника Влади Републике Србије РДН
34.3 KB
1133 Преузимања
Детаљније...
Изјава о употреби контролисане робе у сопственој производњи
25.6 KB
1010 Преузимања
Детаљније...
Извештај о реализацији РДН
20.5 KB
1351 Преузимања
Детаљније...
Дозвола - Услуга техничке помоћи
49.7 KB
874 Преузимања
Детаљније...
Дозвола - Извоз робе која није наведена у националној контролној листи РДН
101.4 KB
1105 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање дозволе за пружање брокерских услуга у вези са РДН
107.0 KB
790 Преузимања
Детаљније...
Образац - Дозвола за извоз РДН
100.9 KB
1269 Преузимања
Детаљније...
Евиденција о посредовању у промету и закупу непокретности
58.9 KB
4023 Преузимања
Детаљније...
Захтев за упис у регистар посредника у промету и закупу непокретности
70.7 KB
3465 Преузимања
Детаљније...
Упутство за подносење захтева за увоз и извоз робе на основу дозволе
232.0 KB
3404 Преузимања
Детаљније...
Компензациони послови са иностранством - Упутство
123.6 KB
458 Преузимања
Детаљније...
Образац 1 Захтев за одобрење компензационог посла
134.9 KB
458 Преузимања
Детаљније...
Образац 2 Захтев за продужење - измену решења о одобрењу компензационог посла
125.9 KB
439 Преузимања
Детаљније...
Образац 3 Захтев за свођење компензационог посла
136.5 KB
366 Преузимања
Детаљније...
Oбрaзaц 4 Oбрaчун o извршeњу кoмпeнзaциoнoг пoслa
204.4 KB
415 Преузимања
Детаљније...
Захтев за упис у Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења (Образац 1)
23.9 KB
0 Преузимања
Детаљније...
Захтев за промену података о упису у Регистар пружалаца квалификованих услуга од поверења (Образац 2)
23.1 KB
0 Преузимања
Детаљније...


Извештаји (3 документа)

Записник са експланаторног скрининга ПГ 30
476.5 KB
1349 Преузимања
Детаљније...
Извештај о спроведеној јавној расправи о нацрту закона о електронским комуникацијама
215.8 KB
347 Преузимања
Детаљније...

Мишљења (1 документ)

Мишљење о примени закона о трговини
559.9 KB
573 Преузимања
Детаљније...

Контролне листе (6 документа)

Контролна листа број 03 - Контрола обављања делатности универзалне поштанске услуге
69.9 KB
327 Преузимања
Детаљније...
Контролна листа број 04 - Контрола обављања делатности комерцијалне поштанске услуге
49.3 KB
322 Преузимања
Детаљније...
Контролна листа број 06 - Контрола обављања делатности електронске трговине
46.0 KB
883 Преузимања
Детаљније...