• Početna > Dokumenti
 • Dokumenti


  Zakoni (22 dokumenta)

  Zakon o trgovini
  Zakon o trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 53/10)
  160.3 KB
  10060 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o fiskalnim kasama
  Zakon o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS”, br. 135/04)
  357.1 KB
  5503 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o zaštiti konkurencije
  Zakon o zaštiti konkurencije („Službeni glasnik RS”, br. (Sl. glasnik RS br. 79/05, PRESTAO DA VAŽI: 51/09)
  249.8 KB
  2925 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o elektronskoj trgovini
  Zakon o elektronskoj trgovini („Službeni glasnik RS”, br. 41/09)
  120.4 KB
  3185 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda
  Zakon o opštoj bezbednosti proizvoda („Službeni glasnik RS”, br. 41/09)
  123.9 KB
  2657 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije
  249.8 KB
  1359 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o elektronskom potpisu
  Zakon o elektronskom potpisu („Službeni glasnik RS” br. 135/04)
  69.9 KB
  1976 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o elektronskom dokumentu
  Zakon o elektronskom dokumentu („Službeni glasnik RS”, br. 51/09)
  80.7 KB
  2400 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o poštanskim uslugama
  Zakon o poštanskim uslugama („Službeni glasnik RS”, br. 18/05, 30/10)
  168.5 KB
  3530 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o elektronskim komunikacijama
  Zakon o elektronskim komunikacijama ("Službeni glasnik RS", br. 44/2010)
  Verzija: -
  384.5 KB
  2266 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
  Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 36/09, 36/11 - dr. zakon, 88/11, 89/15)
  266.1 KB
  2936 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o trgovini
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o trgovini („Sl. glasnik RS”, br 10/13)
  64.1 KB
  2181 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije
  136.4 KB
  992 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini
  119.9 KB
  1148 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
  200.7 KB
  6573 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o izvozu i uvozu RDN (nov. 2013)
  222.0 KB
  2526 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o zaštiti potrošača
  Zakon o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“ br. 62/14)
  430.6 KB
  12965 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o poštanskim uslugama
  99.4 KB
  649 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o izmenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama
  123.2 KB
  870 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o turizmu
  Zakon o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon, 93/2012 i 84/2015)
  632.5 KB
  10631 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o informacionoj bezbednosti
  240.0 KB
  1519 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o oglašavanju
  297.3 KB
  337 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Podzakonski akti

  1. Doneti na osnovu Zakona o trgovini: (14 dokumenta)

  Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za trgovinu na otkupnim mestima
  103.4 KB
  2162 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata
  211.7 KB
  1710 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanje trgovine derivatima nafte i biogorivom
  150.5 KB
  1905 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o sadržini i obliku o obavljanju trgovine ličnim nuđenjem
  204.1 KB
  979 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o načinu i uslovima isticanja jedinične cene za pojedine vrste proizvoda
  111.8 KB
  1335 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna "T-500"
  123.6 KB
  880 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac DPI 25.11.2015.
  20.1 KB
  771 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac KEP
  15.3 KB
  1028 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac KRI
  18.0 KB
  544 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac KRI -1
  18.1 KB
  459 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac PKR 25.11.2015.
  20.9 KB
  523 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac PKR -1 25.11.2015.
  19.5 KB
  450 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencije prometa 25.11.2015.
  45.6 KB
  1033 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o evidenciji prometa
  168.8 KB
  1923 Preuzimanja
  Detaljnije...

  2. Doneti na osnovu Zakona o zaštiti potrošača: (7 dokumenta)

  Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača i uslovima za upis
  115.3 KB
  1113 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o obliku i sadržini obrasca za odustanak od ugovora na daljinu ili ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija
  211.4 KB
  1613 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o sadržini standardnog informativnog obrasca za ugovore o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene,
  44.7 KB
  778 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o sadržini obrasca za odustanak od ugovora o vremenski podeljenom korišćenju nepokretnosti, o trajnim olakšicama za odmor, o pomoći prilikom preprodaje i o omogućavanju razmene,
  38.1 KB
  899 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Odluka o obrazovanju Nacionalnog saveta za zaštitu potrošača
  163.5 KB
  796 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Tabela uz pravilnik o evidenciji
  29.7 KB
  648 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o radu tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova
  476.7 KB
  426 Preuzimanja
  Detaljnije...

  3. Doneti na osnovu Zakona o fiskalnim kasama: (1 dokument)

  Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase
  61.7 KB
  2461 Preuzimanja
  Detaljnije...

  5. Doneti na osnovu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju: (12 dokumenta)

  Uredba o bližim uslovima za izdavanje, korišćenje i ukidanje dozvola za izvoz, uvoz, odnosno tranzit robe i raspodelu kvota
  136.8 KB
  1383 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o bližim uslovima za primenu antidampinških mera
  208.4 KB
  802 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o bližim uslovima za primenu kompenzatornih mera
  214.0 KB
  743 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o bližim uslovima za primenu mera za zaštitu od prekomernog uvoza
  165.4 KB
  520 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o načinu izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu za čije izdavanje ili overu nije propisana nadležnost
  64.2 KB
  759 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o uvozu motornih vozila
  Uredba o uvozu motornih vozila ("Sl. glasnik RS", br. 23/2010)
  87.8 KB
  986 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Odluka o bližim uslovima za plaćanje (naplatu u robi/uslugama)
  107.4 KB
  1390 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Odluka o izvozu, odnosno uvozu robe i usluga bez naplate, odnosno plaćanja
  63.7 KB
  774 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Naredba o određivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini
  68.9 KB
  1024 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Odluka o izvozu šećera u zemlje EU
  142.6 KB
  438 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Odluka o uvozu cigareta iz Evropske Unije po preferencijalnoj stopi
  143.5 KB
  425 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Odluka o određivanju robe za čiji je uvoz, izvoz, odnosno tranzit propisano pribavljanje određenih isprava
  215.2 KB
  610 Preuzimanja
  Detaljnije...

  6. Doneti na osnovu Zakona o zaštiti konkurencije koji je prestao da važi 2009. godine: (2 dokumenta)

  Uredba o sadržini i načinu podnošenja zahteva za izdavanje odobrenja za sprovođenje koncentracije
  88.0 KB
  716 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o kriterijumima za utvrđivanje relevantnog tržišta
  Uredba o kriterijumima za utvrđivanje relevantnog tržišta („Službeni glasnik RS”, br. 94/05)
  339.5 KB
  729 Preuzimanja
  Detaljnije...

  7. Doneti na osnovu važećeg Zakona o zaštiti konkurencije: (1 dokument)

  Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta
  Uredba o kriterijumima za određivanje relevantnog tržišta („Službeni glasnik RS”, br. 89/09)
  337.9 KB
  851 Preuzimanja
  Detaljnije...

  8. Doneti na osnovu Zakona o oglašavanju: (1 dokument)

  Pravilnik o sadržini deklaracije za objavljivanje i emitovanje oglasne poruke
  1.6 KB
  1329 Preuzimanja
  Detaljnije...

  9. Doneti na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama: (14 dokumenta)

  Pravilnik o ovlašćenju za merenje i ispitivanje
  Pravilnik o ovlašćenju za merenje i ispitivanje („Službeni glasnik RS”, broj 44/10)
  132.8 KB
  963 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa
  226.5 KB
  1557 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
  Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 44/10)
  504.0 KB
  1105 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o univerzalnom servisu
  Pravilnik o univerzalnom servisu („Službeni glasnik RS”, broj 24/12)
  82.8 KB
  1025 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o radio koridorima
  Pravilnik o radio koridorima ("Službeni glasnik RS", broj 44/10)
  330.1 KB
  874 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o broju i periodu na koji se izdaje licenca za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge, kao i o minimalnim uslovima za izdavanje licence i najmanjem iznosu jednokratne naknade za izdavanje licence
  149.4 KB
  832 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o utvrđivanju plana namene radio-frekvencijskih opsega
  Uredba o utvrđivanju plana namene radio-frekvencijskih opsega („Službeni glasnik RS”, broj 44/10)
  1.5 MB
  1305 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Plan namene - tabela
  2.0 MB
  1021 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Akcioni plan (2013-2014) za sprovođenje Strategije razvoja elektronskih komunikacija u Republici Srbiji od 2010. do 2020.
  180.6 KB
  1105 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Akcioni plan za sprovođenje strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa programa
  196.1 KB
  900 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Odluka o izmenama Strategije za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji
  295.6 KB
  740 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik O Elektromagnetnoj Kompatibilnosti Za Elektronsku Komunikacionu Mrezu, Pripadajuca Sredstva, Rl Kom Opremu I Terminalnu Opremu
  111.8 KB
  388 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik O Prelasku Sa Analognog Na Digitalno Emitovanje Televizijskog Programa I Pristupu Multipleksu U Terestrickoj Dig Radiodifuziji
  96.8 KB
  320 Preuzimanja
  Detaljnije...

  10. Doneti na osnovu Zakona o elektronskom potpisu: (4 dokumenta)

  Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata
  174.3 KB
  532 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o tehničko-tehnološkim postupcima za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa i kriterijumima koje treba da ispune sredstva za formiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa
  109.6 KB
  684 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o Registru sertifikacionih tela za izdavanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata u Republici Srbiji
  72.1 KB
  1070 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o evidenciji sertifikacionih tela
  Pravilnik o evidenciji sertifikacionih tela („Sl. glasnik RS”, br. 48/05, 82/05, 116/05)
  125.5 KB
  1338 Preuzimanja
  Detaljnije...

  11. Doneti na osnovu Zakona o elektronskom dokumentu: (1 dokument)

  Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga
  Pravilnik o izdavanju vremenskog žiga („Sl. glasnik RS”, br. 112/09)
  128.1 KB
  1337 Preuzimanja
  Detaljnije...

  12. Doneti na osnovu Zakona o poštanskim uslugama: (13 dokumenta)

  Pravilnik o utvrđivanju troškova za izdavanje dozvola i godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga
  208.4 KB
  816 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o utvrđivanju plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica
  158.8 KB
  1603 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o uslovima za otpočinjanje obavljanja delatnosti poštanskih usluga
  49.9 KB
  2410 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o uslovima za održavanje i unapređenje obavljanja univerzalne poštanske usluge
  40.2 KB
  937 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga i minimalnom kvalitetu u obavljanju univarzalne poštanske usluge
  118.3 KB
  1139 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu
  Pravilnik o određivanju tarifnih stavova za univerzalnu poštansku uslugu („Službeni glasnik RS”, broj 34/10, 58/10, 2/11, 65/11 i 21/14)
  262.6 KB
  1028 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga
  Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje poštanskih usluga („Službeni glasnik RS”, broj 24/10, 58/11, 2/11, 13/11, 65/11, 93/13 i 97/15)
  418.3 KB
  2918 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Tehnički uslovi za kućne sandučiće
  Tehnički uslovi za kućne sandučiće („Službeni glasnik RS”, broj 95/10, 2/16)
  209.3 KB
  1111 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o metodologiji formiranja cena za univerzalnu poštansku uslugu
  292.2 KB
  1345 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge
  50.1 KB
  1091 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike koji vrše delatnost poštanskog saobraćaja
  94.1 KB
  766 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i vrednosnica i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka i vrednosnica za 2016. godinu
  382.1 KB
  804 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o načinu i uslovima pristupa poštanskoj mreži javnog poštanskog operatora
  111.7 KB
  213 Preuzimanja
  Detaljnije...

  13. Doneti na osnovu Zakona o tehničkim zahtevima za proizvodnju i ocenjivanje usaglašenosti (3 dokumenta)

  Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
  695.4 KB
  1760 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi
  504.0 KB
  2513 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Spisak srpskih standarda iz oblasti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme
  598.3 KB
  1187 Preuzimanja
  Detaljnije...

  14. Doneti na osnovu Carinskog zakona: (1 dokument)

  Odluka o izuzimanju određene robe od plaćanja carinskih dažbina
  122.8 KB
  1361 Preuzimanja
  Detaljnije...

  15. Doneti na osnovu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti: (6 dokumenta)

  Pravilnik o evidenciji o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
  205.6 KB
  4030 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o poslovnom prostoru i opremi posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
  193.8 KB
  3902 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o registru posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
  290.3 KB
  3293 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Pravilnik o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti
  221.9 KB
  7178 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Program polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u prometu i zakupu nepokretnosti
  425.0 KB
  10157 Preuzimanja
  Detaljnije...
   Izvod iz registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
  200.2 KB
  3024 Preuzimanja
  Detaljnije...

  16. Doneti na osnovu Zakona o informacionoj bezbednosti (4 dokumenta)

  Uredba o bližem sadržaju akta o bezbednosti IKT od posebnog značaja, načinu provere i sadržaju izveštaja o proveri bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja
  461.9 KB
  390 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o postupku dostavljanja podataka, listi, vrstama i značaju incidenata i postupku obaveštavanja o incidentima u IKT sistemima od posebnog značaja
  355.2 KB
  314 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o blizem uređenju mera zaštite IKT sistema od posebnog značaja
  257.5 KB
  350 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o utvrđivanju liste poslova u oblastima u kojima se obavlljaju delatnosti od opšteg interesa i u kojima se koriste IK sistemi od posebnog značaja
  353.6 KB
  297 Preuzimanja
  Detaljnije...

  17. Ostali akti (5 dokumenta)

  Deklaracija o unapređenju trgovine
  70.4 KB
  1174 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Nacionalni okvir interoperabilnosti
  536.1 KB
  1755 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uredba o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje razvoja domaćeg turizma
  103.6 KB
  10695 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Mišljenje o primeni Zakona o javnim skijalištima
  1.1 MB
  242 Preuzimanja
  Detaljnije...

  18. Doneti na osnovu zakona o Turizmu (1 dokument)

  19. Doneti na osnovu Zakona o energetici (1 dokument)

  Uredba o izmenama i dopunama uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva
  377.2 KB
  92 Preuzimanja
  Detaljnije...


  Strategije (12 dokumenta)

  Strategija razvoja elektronske uprave u Republici Srbiji za period od 2009. do 2013. godine
  254.6 KB
  1142 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Strategija razvoja informacionog društva
  Strategija razvoja informacionog društva („Službeni glasnik RS” br. 51/10)
  254.1 KB
  2161 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Strategija razvoja poštanskih usluga u Srbiji za period 2013 - 2016
  822.3 KB
  1446 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Strategija razvoja elektronskih komunikacija u periodu od 2010. do 2020. godine
  158.8 KB
  2599 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Strategija za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji
  151.3 KB
  1391 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Strategija o povećanju učešća domaće industrije u razvoju telekomunikacija u RS
  125.0 KB
  1141 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Strategija razvoja poštanskih usluga u RS za period od 2013-2016. godine
  866.1 KB
  1534 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Strategija zaštite potrošača za period 2013. do 2018. godine
  586.1 KB
  1082 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Strategija razvoja turizma Republike Srbije
  704.7 KB
  5607 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Strategija razvoja turizma Republike Srbije za period 2016. - 2025.
  2.5 MB
  1395 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Strategija razvoja industrije informacionih tehnologija za period od 2017. do 2020. godine
  304.9 KB
  176 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Međunarodni pravni akti

  1. Zakoni o potvrđivanju: (7 dokumenta)

  Zakon o potvrđivanju akata kojima se menjaju Ustav i konvencija Međunarodnom saveza za Telekomunikacije
  1.3 MB
  625 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o potvrđivanju akata Svetskog poštanskog saveza
  1.1 MB
  758 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o potvrđivanju amandmana na konvenciju o međunarodnoj organizaciji za mobilne komunikacije preko satelita
  152.9 KB
  499 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o potvrđivanju amandmana na član XII (s) (ii) sporazuma o međunarodnoj telekomunikacionoj satelitskoj organizaciji (ITSO)
  57.7 KB
  466 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zakon o potvrđivanju završnih akata svetske konferencije o radio-komunikacijama (WRC-07)
  5.5 MB
  2069 Preuzimanja
  Detaljnije...

  2. Zaključci (2 dokumenta)

  Zaključak o prihvatanju Preporuke TR 61-01
  Zaključak o prihvatanju Preporuke TR 61-01 ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08)
  277.8 KB
  718 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zaključak o prihvatanju Preporuke TR 61-02
  Zaključak o prihvatanju Preporuke TR 61-02 ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08)
  419.1 KB
  621 Preuzimanja
  Detaljnije...

  3. Ostali međunarodni pravni akti: (7 dokumenta)

  Memorandum o razumevanju Memorandum o razumevanju između Republike Srbije i Narodne Republike Kine u oblasti IKT
  795.1 KB
  410 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Memorandum o saglasnosti ICT PSP
  151.7 KB
  645 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Sporazum Ministarstva i RNIDS
  213.8 KB
  791 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Sporazum o sniženju cena usluga rominga u javnim mobilnim komunikacionim mrežama
  1.6 MB
  350 Preuzimanja
  Detaljnije...


  Obrasci (40 dokumenta)

  Obrazac za izveštaj o realizaciji izvoza brašna za 2010. godinu ***
  18.9 KB
  848 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac obaveštenja o opasnom proizvodu
  127.0 KB
  1481 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zahtev za upis u registar izdavalaca vremenskog žiga u republici Srbiji
  396.3 KB
  740 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zahtev za promenu podataka upisanih u registar izdavalaca vremenskog žiga u republici Srbiji
  426.6 KB
  619 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Prijava za upis u evidenciju sertifikacionih tela
  304.9 KB
  912 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Prijava za upis promene/brisanja iz evidencije sertifikacionih tela
  305.1 KB
  805 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac za izdavanje mišljenja o potrebi pribavljanja isprave o usaglašenosti prilikom uvoza RiTT opreme
  64.5 KB
  4844 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Izveštaj o realizaciji po dozvoli NVO
  27.6 KB
  2081 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zahtev za izdavanje dozvole za uvoz RDN
  115.7 KB
  1872 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje usluge tehničke pomoći u vezi sa RDN
  64.5 KB
  715 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac - Dozvola za uvoz RDN
  92.7 KB
  1532 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac dozvola BROKERSKE USLUGE
  93.7 KB
  854 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zahtev za izdavanje uvozne potvrde o dostavi RDN
  98.8 KB
  854 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zahtev za izdavanje uvoznog sertifikata za RDN
  89.6 KB
  886 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Sertifikat krajnjeg korisnika za RDN
  95.2 KB
  1024 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Međunarodni uvozni sertifikat za RDN
  86.0 KB
  1063 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Potvrda o dostavi RDN
  85.0 KB
  912 Preuzimanja
  Detaljnije...
   Izjava krajnjeg korisnika Vladi Republike Srbije RDN
  34.3 KB
  977 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Izjava o upotrebi kontrolisane robe u sopstvenoj proizvodnji
  25.6 KB
  886 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Izveštaj o realizaciji RDN
  20.5 KB
  1193 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Dozvola - Usluga tehničke pomoći
  49.7 KB
  765 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Dozvola - Izvoz robe koja nije navedena u nacionalnoj kontrolnoj listi RDN
  101.4 KB
  978 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje brokerskih usluga u vezi sa RDN
  107.0 KB
  690 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac - Dozvola za izvoz RDN
  100.9 KB
  1121 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Evidencija o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
  58.9 KB
  3721 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Zahtev za upis u registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti
  70.7 KB
  3167 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Uputstvo za podnosenje zahteva za uvoz i izvoz robe na osnovu dozvole
  260.3 KB
  2260 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Kompenzacioni poslovi sa inostranstvom - Uputstvo
  123.6 KB
  381 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac 1 Zahtev za odobrenje kompenzacionog posla
  134.9 KB
  387 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac 2 Zahtev za produženje - izmenu rešenja o odobrenju kompenzacionog posla
  125.9 KB
  355 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac 3 Zahtev za svođenje kompenzacionog posla
  136.5 KB
  302 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac 4 Obračun o izvršenju kompenzacionog posla
  204.4 KB
  339 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Obrazac O-1 Prijava trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava
  11.5 KB
  234 Preuzimanja
  Detaljnije...


  Izveštaji (3 dokumenta)

  Zapisnik sa eksplanatornog skrininga PG 30
  476.5 KB
  1219 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o nacrtu zakona o elektronskim komunikacijama
  215.8 KB
  147 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Mišljenja (1 dokument)

  Mišljenje o primeni zakona o trgovini
  559.9 KB
  352 Preuzimanja
  Detaljnije...

  Kontrolne liste (6 dokumenta)

  Kontrolna lista broj 01 - Kontrola uslova za otpočinjanje obavljanja delatnosti univerzalne poštanske usluge
  60.6 KB
  322 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Kontrolna lista broj 02 - Kontrola uslova za otpočinjanje obavljanja delatnosti komercijalnih poštanskih usluga
  42.8 KB
  227 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Kontrolna lista broj 03 - Kontrola obavljanja delatnosti univerzalne poštanske usluge
  69.9 KB
  250 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Kontrolna lista broj 04 - Kontrola obavljanja delatnosti komercijalne poštanske usluge
  49.3 KB
  237 Preuzimanja
  Detaljnije...
  Kontrolna lista broj 06 - Kontrola obavljanja delatnosti elektronske trgovine
  46.0 KB
  728 Preuzimanja
  Detaljnije...