• Почетна > Документи
 • Документи


  Закони (18 документа)

  Закон о трговини
  Закон о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/10, 10/13)
  160.3 KB
  4057 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о фискалним касама
  Закон о фискалним касама („Службени гласник РС”, бр. 135/04)
  357.1 KB
  2440 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о заштити конкуренције
  Закон о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, бр. (Сл. гласник РС бр. 79/05, ПРЕСТАО ДА ВАЖИ: 51/09)
  249.8 KB
  1183 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о заштити потрошача
  Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС”, бр. 73/10)
  339.4 KB
  4512 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о оглашавању
  Закон о оглашавању („Службени гласник РС”, бр. 79/05)
  323.7 KB
  1258 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о електронској трговини
  Закон о електронској трговини („Службени гласник РС”, бр. 41/09)
  120.4 KB
  1001 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о општој безбедности производа
  Закон о општој безбедности производа („Службени гласник РС”, бр. 41/09)
  123.9 KB
  949 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције
  249.8 KB
  557 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о електронском потпису
  Закон о електронском потпису („Службени гласник РС” бр. 135/04)
  69.9 KB
  582 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о електронском документу
  Закон о електронском документу („Службени гласник РС”, бр. 51/09)
  80.7 KB
  866 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о поштанским услугама
  Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 30/10)
  168.5 KB
  1018 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о електронским комуникацијама
  Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/2010)
  Верзија: -
  384.5 KB
  712 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о спољнотрговинском пословању
  Закон о спољнотрговинском пословању ("Сл. глaсник РС", бр. 36/2009, 36/2011 - др. зaкoн и 88/2011)
  147.6 KB
  940 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о изменама и допунама Закона о трговини
  64.1 KB
  735 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције
  136.4 KB
  171 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини
  119.9 KB
  160 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о посредовању у промету и закупу непокретности
  200.7 KB
  648 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о извозу и увозу робе двоструке намене
  222.0 KB
  477 Преузимања
  Детаљније...

  Подзаконски акти

  1. Донети на основу Закона о трговини: (3 документа)

  Правилник о минималним техничким условима за трговину на откупним местима
  103.4 KB
  652 Преузимања
  Детаљније...
  Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500"
  214.5 KB
  283 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о класификацији трговинских формата
  211.7 KB
  79 Преузимања
  Детаљније...

  2. Донети на основу Закона о заштити потрошача: (6 документа)

  Правилник о евиденцији удружења и савеза удружења за заштиту потрошача,
  89.4 KB
  296 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о садржини обрасца за једнострани раскид уговора на даљину и уговора који се закључују изван пословних просторија,
  95.2 KB
  405 Преузимања
  Детаљније...
  Oдлука о образовању Националног савета за заштиту потрошача
  163.5 KB
  257 Преузимања
  Детаљније...

  3. Донети на основу Закона о фискалним касама: (1 документ)

  Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе
  61.7 KB
  818 Преузимања
  Детаљније...

  5. Донети на основу Закона о спољнотрговинском пословању: (11 документа)

  Уредба o ближим услoвимa зa издaвaњe, кoришћeњe и укидaњe дoзвoлa зa извoз, увoз, oднoснo трaнзит рoбe и рaспoдeлу квoтa
  136.8 KB
  474 Преузимања
  Детаљније...
  Урeдбa o ближим услoвимa зa примeну aнтидaмпиншких мeрa
  208.4 KB
  264 Преузимања
  Детаљније...
  Урeдбa o ближим услoвимa зa примeну кoмпeнзaтoрних мeрa
  214.0 KB
  190 Преузимања
  Детаљније...
  Уредба о ближим услoвимa зa примeну мeрa зa зaштиту oд прeкoмeрнoг увoзa
  165.4 KB
  192 Преузимања
  Детаљније...
  Урeдбa o нaчину издaвaњa увeрeњa и oвeрaвaњу испрaвa кoje прaтe рoбу при извoзу или увoзу зa чиje издaвaњe или oвeру ниje прoписaнa нaдлeжнoст
  64.2 KB
  273 Преузимања
  Детаљније...
  Урeдбa o увoзу мoтoрних вoзилa
  Урeдбa o увoзу мoтoрних вoзилa ("Сл. глaсник РС", бр. 23/2010)
  87.8 KB
  339 Преузимања
  Детаљније...
  Oдлукa o извoзу шeћерa у земље Eвропске Уније
  95.1 KB
  324 Преузимања
  Детаљније...
  Oдлукa o ближим услoвимa зa плaћaњe (нaплaту у рoби/услугaмa)
  107.4 KB
  354 Преузимања
  Детаљније...
  Oдлукa o oдрeђивaњу рoбe зa чиjи je увoз, извoз, oднoснo трaнзит прoписaнo прибaвљaњe oдрeђeних испрaвa
  2.1 MB
  658 Преузимања
  Детаљније...
  Oдлукa o извoзу, oднoснo увoзу рoбe и услугa бeз нaплaтe, oднoснo плaћaњa
  63.7 KB
  249 Преузимања
  Детаљније...
  Нaрeдбa o oдрeђивaњу дaнa пружaњa услугa у спoљнoj тргoвини
  68.9 KB
  296 Преузимања
  Детаљније...

  6. Донети на основу Закона о заштити конкуренције који је престао да важи 2009. године: (2 документа)

  Уредба о садржини и начину подношења захтева за издавање одобрења за спровођење концентрације
  88.0 KB
  261 Преузимања
  Детаљније...
  Уредба о критеријумима за утврђивање релевантног тржишта
  339.5 KB
  293 Преузимања
  Детаљније...

  7. Донети на основу важећег Закона о заштити конкуренције: (1 документ)

  Уредба о критеријумима за одређивање релевантног тржишта
  337.9 KB
  389 Преузимања
  Детаљније...

  8. Донети на основу Закона о оглашавању: (1 документ)

  Правилник о садржини декларације за објављивање и емитовање огласне поруке
  1.6 KB
  395 Преузимања
  Детаљније...

  9. Донети на основу Закона о електронским комуникацијама: (14 документа)

  Правилник о овлашћењу за мерење и испитивање
  Правилник о овлашћењу за мерење и испитивање („Службени гласник РС”, број 44/10)
  132.8 KB
  324 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма
  226.5 KB
  394 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
  504.0 KB
  404 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о универзалном сервису
  Правилник о универзалном сервису („Службени гласник РС”, број 24/12)
  82.8 KB
  340 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о радио коридорима
  Правилник о радио коридорима ("Службени гласник РС", број 44/10)
  330.1 KB
  329 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о броју и периоду на који се издаје лиценца за јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге, као и о минималним условима за издавање лиценце и најмањем износу једнократне накнаде за издавање лиценце
  149.4 KB
  287 Преузимања
  Детаљније...
  Уредба о утврђивању плана намене радио-фреквенцијских опсега
  1.5 MB
  548 Преузимања
  Детаљније...
  План намене - табела
  2.0 MB
  449 Преузимања
  Детаљније...
  Акциони план (2013-2014) за спровођење Стратегије развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020.
  180.6 KB
  533 Преузимања
  Детаљније...
  Акциони план за спровођење стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма програма
  196.1 KB
  361 Преузимања
  Детаљније...
  Прaвилник o прeлaску сa aнaлoгнoг нa дигитaлнo eмитoвaњe тeлeвизиjскoг прoгрaмa и приступу мултиплeксу у тeрeстричкoj дигитaлнoj рaдиoдифузиjи
  96.8 KB
  349 Преузимања
  Детаљније...
  Oдлукa о изменама Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији
  295.6 KB
  180 Преузимања
  Детаљније...

  10. Донети на основу Закона о електронском потпису: (4 документа)

  Правилник о ближим условима за издавање квалификованих електронских сертификата
  174.3 KB
  182 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о техничко-технолошким поступцима за формирање квалификованог електронског потписа и критеријумима које треба да испуне средства за формирање квалификованог електронског потписа
  109.6 KB
  218 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о Регистру сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата у Републици Србији
  72.1 KB
  468 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о евиденцији сертификационих тела
  Правилник о евиденцији сертификационих тела („Сл. гласник РС”, бр. 48/05, 82/05, 116/05)
  125.5 KB
  538 Преузимања
  Детаљније...

  11. Донети на основу Закона о електронском документу: (1 документ)

  Правилник о издавању временског жига
  Правилник о издавању временског жига („Сл. гласник РС”, бр. 112/09)
  128.1 KB
  489 Преузимања
  Детаљније...

  12. Донети на основу Закона о поштанским услугама: (13 документа)

  Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга
  31.7 KB
  297 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о утврђивању плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
  158.8 KB
  533 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о условима за отпочињање обављања делатности поштанских услуга
  49.9 KB
  762 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о условима за одржавање и унапређење обављања универзалне поштанске услуге
  40.2 KB
  367 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о стандардима квалитета за обављање универзалне поштанске услуге
  39.5 KB
  381 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу
  54.3 KB
  381 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга
  Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС”, брoj 24/10, 58/11, 2/11, 13/11 и 65/11)
  208.2 KB
  813 Преузимања
  Детаљније...
  Технички услови за кућне сандучиће
  Технички услови за кућне сандучиће („Службени гласник РС”, број 95/10)
  37.5 KB
  358 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о методологији формирања цена за универзалну поштанску услугу
  292.2 KB
  501 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о условима за обављање универзалне поштанске услуге
  50.1 KB
  299 Преузимања
  Детаљније...
  Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност поштанског саобраћаја
  94.1 KB
  289 Преузимања
  Детаљније...

  13. Донети на основу Закона о техничким захтевима за производњу и оцењивање усаглашености (2 документа)

  Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме
  695.4 KB
  1016 Преузимања
  Детаљније...
  Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
  504.0 KB
  935 Преузимања
  Детаљније...

  14. Донети на основу Царинског закона: (1 документ)

  Одлукa о изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина
  122.8 KB
  566 Преузимања
  Детаљније...

  15. Остали акти (3 документа)

  Декларација о унапређењу трговине
  70.4 KB
  469 Преузимања
  Детаљније...
  Национални оквир интероперабилности
  536.1 KB
  396 Преузимања
  Детаљније...


  Стратегије (8 документа)

  Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године
  254.6 KB
  464 Преузимања
  Детаљније...
  Стратегија развоја информационог друштва
  Стратегија развоја информационог друштва („Службени гласник РС” бр. 51/10)
  254.1 KB
  740 Преузимања
  Детаљније...
  Стратегија развоја поштанских услуга у Србији
  Стратегија развоја поштанских услуга у Србији („Службени гласник РС”, број 23/08) и 21/2010)
  986.9 KB
  570 Преузимања
  Детаљније...
  Стратегија развоја елeктронских комуникација у периоду од 2010. до 2020. године
  158.8 KB
  582 Преузимања
  Детаљније...
  Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији
  151.3 KB
  282 Преузимања
  Детаљније...
  Стратегија о повећању учешћа домаће индустрије у развоју телекомуникација у РС
  125.0 KB
  326 Преузимања
  Детаљније...
  Стратегија развоја поштанских услуга у РС за период од 2013-2016. године
  866.1 KB
  396 Преузимања
  Детаљније...
  Стратегија заштите потрошача за период 2013. до 2018. године
  586.1 KB
  208 Преузимања
  Детаљније...

  Међународни правни акти

  1. Закони о потврђивању: (7 документа)

  Закон о потврђивању аката којима се мењају Устав и конвенција Међународном савеза за Телекомуникације
  1.3 MB
  208 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза
  787.3 KB
  222 Преузимања
  Детаљније...
  Закон о потврђивању завршних аката светске конференције о радио-комуникацијама (WRC-07)
  5.5 MB
  486 Преузимања
  Детаљније...

  2. Закључци (2 документа)

  Закључак о прихватању Препоруке TR 61-01
  Закључак о прихватању Препоруке TR 61-01 ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08)
  277.8 KB
  297 Преузимања
  Детаљније...
  Закључак о прихватању Препоруке TR 61-02
  Закључак о прихватању Препоруке TR 61-02 ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08)
  419.1 KB
  212 Преузимања
  Детаљније...

  3. Остали међународни правни акти: (5 документа)

  Меморандум о разумевању Меморандум о разумевању између Републике Србије и Народне Републике Кине у области ИКТ
  795.1 KB
  51 Преузимања
  Детаљније...
  Меморандум о сагласности ICT PSP
  151.7 KB
  291 Преузимања
  Детаљније...
  Споразум Министарства и РНИДС
  213.8 KB
  273 Преузимања
  Детаљније...


  Обрасци (49 документа)

  Образац за извештај о реализацији извоза брашна за 2010. годину ***
  18.9 KB
  331 Преузимања
  Детаљније...
  Образац ЗЕМБР-1: Захтев за издавање евиденционих маркица за обележавање брашна – 1 –
  2.1 MB
  347 Преузимања
  Детаљније...
  Образац ЗЕМБР-2: Захтев за издавање евиденционих маркица за обележавање брашна – 2 –
  1.6 MB
  309 Преузимања
  Детаљније...
  Образац ЗЕМБР-3: Захтев за издавање евиденционих маркица за обележавање брашна – 3 –
  551.1 KB
  274 Преузимања
  Детаљније...
  Образац ЗЕМБР-4: Захтев за издавање евиденционих маркица за обележавање брашна – 4 –
  306.0 KB
  360 Преузимања
  Детаљније...
  Образац обавештења о опасном производу
  127.0 KB
  611 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за упис у регистар издавалаца временског жига у републици Србији
  396.3 KB
  287 Преузимања
  Детаљније...
  Пријава за упис у евиденцију сертификационих тела
  304.9 KB
  370 Преузимања
  Детаљније...
  Пријава за упис промене/брисања из евиденције сертификационих тела
  305.1 KB
  309 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за упис у регистар (НВО)
  129.7 KB
  1017 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за обављање спољне трговине контролисаном робом
  467.9 KB
  1037 Преузимања
  Детаљније...
  Списак докумената за издавање дозволе за спољну трговину контролисаном робом
  102.1 KB
  942 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за извоз НВО
  582.9 KB
  793 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола за увоз НВО
  727.1 KB
  702 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава крајњег корисника (НВО)
  182.2 KB
  696 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о сопственој употреби робе
  172.4 KB
  631 Преузимања
  Детаљније...
  End User Certificate
  289.4 KB
  751 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за НВО
  321.6 KB
  651 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији по дозволи НВО
  29.7 KB
  804 Преузимања
  Детаљније...
  Упутствo зa пoднoшeњe зaхтeвa зa увoз и извoз робе нa oснoву дoзвoлe
  224.5 KB
  657 Преузимања
  Детаљније...
  Образац 1: Зaхтeв зa oдoбрeњe кoмпeнзaциoнoг пoслa
  13.8 KB
  347 Преузимања
  Детаљније...
  Обрaзaц 2: Захтев зa измeну рeшeњa o oдoбрeњу кoмпeнзaциoнoг пoслa
  11.8 KB
  251 Преузимања
  Детаљније...
  Oбрaзaц 3: Зaхтeв зa свoђeњe кoмпeнзaциoнoг пoслa
  13.7 KB
  278 Преузимања
  Детаљније...
  Oбрaзaц 4: Oбрaчун o извршeњу кoмпeнзaциoнoг пoслa
  12.7 KB
  329 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за увоз РДН
  121.9 KB
  105 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање услуге техничке помоћи у вези са РДН
  67.6 KB
  57 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за увоз РДН
  105.0 KB
  101 Преузимања
  Детаљније...
  Образац дозвола БРОКЕРСКЕ УСЛУГЕ
  94.7 KB
  58 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увознe потврде о достави РДН
  102.9 KB
  53 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање увозног сертификата за РДН
  94.2 KB
  66 Преузимања
  Детаљније...
  Сертифакат крајњег корисника за РДН
  99.8 KB
  78 Преузимања
  Детаљније...
  Међународни увозни сертификат за РДН
  91.6 KB
  67 Преузимања
  Детаљније...
  Потврда о достави РДН
  92.2 KB
  65 Преузимања
  Детаљније...
   Изјава крајњег корисника Влади Републике Србије РДН
  34.3 KB
  76 Преузимања
  Детаљније...
  Изјава о употреби контролисане робе у сопственој производњи
  25.1 KB
  63 Преузимања
  Детаљније...
  Извештај о реализацији РДН
  20.5 KB
  77 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Услуга техничке помоћи
  51.7 KB
  69 Преузимања
  Детаљније...
  Дозвола - Извоз робе која није наведена у националној контролној листи РДН
  100.9 KB
  74 Преузимања
  Детаљније...
  Захтев за издавање дозволе за пружање брокерских услуга у вези са РДН
  112.6 KB
  48 Преузимања
  Детаљније...
  Образац - Дозвола за извоз РДН
  101.9 KB
  89 Преузимања
  Детаљније...