Документи


Закони (21 документа)

Закон о трговини
Закон о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/10, 10/13)
160.3 KB
6432 Преузимања
Детаљније...
Закон о фискалним касама
Закон о фискалним касама („Службени гласник РС”, бр. 135/04)
357.1 KB
3666 Преузимања
Детаљније...
Закон о заштити конкуренције
Закон о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, бр. (Сл. гласник РС бр. 79/05, ПРЕСТАО ДА ВАЖИ: 51/09)
249.8 KB
1939 Преузимања
Детаљније...
Закон о оглашавању
Закон о оглашавању („Службени гласник РС”, бр. 79/05)
323.7 KB
2429 Преузимања
Детаљније...
Закон о електронској трговини
Закон о електронској трговини („Службени гласник РС”, бр. 41/09)
120.4 KB
1563 Преузимања
Детаљније...
Закон о општој безбедности производа
Закон о општој безбедности производа („Службени гласник РС”, бр. 41/09)
123.9 KB
1611 Преузимања
Детаљније...
Закон о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције
249.8 KB
833 Преузимања
Детаљније...
Закон о електронском потпису
Закон о електронском потпису („Службени гласник РС” бр. 135/04)
69.9 KB
965 Преузимања
Детаљније...
Закон о електронском документу
Закон о електронском документу („Службени гласник РС”, бр. 51/09)
80.7 KB
1322 Преузимања
Детаљније...
Закон о поштанским услугама
Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС”, бр. 18/05, 30/10)
168.5 KB
1930 Преузимања
Детаљније...
Закон о електронским комуникацијама
Закон о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/2010)
Верзија: -
384.5 KB
1173 Преузимања
Детаљније...
Закон о спољнотрговинском пословању
Закон о спољнотрговинском пословању ("Сл. глaсник РС", бр. 36/2009, 36/2011 - др. зaкoн и 88/2011)
147.6 KB
1586 Преузимања
Детаљније...
Закон о изменама и допунама Закона о трговини
64.1 KB
1232 Преузимања
Детаљније...
Закон о изменама и допунама Закона о заштити конкуренције
136.4 KB
505 Преузимања
Детаљније...
Закон о изменама и допунама Закона о електронској трговини
119.9 KB
507 Преузимања
Детаљније...
Закон о посредовању у промету и закупу непокретности
200.7 KB
3944 Преузимања
Детаљније...
Закон о извозу и увозу робе двоструке намене
222.0 KB
1255 Преузимања
Детаљније...
Закон о заштити потрошача
Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ бр. 62/14)
430.6 KB
2710 Преузимања
Детаљније...
Закон о изменама и допунама закона о поштанским услугама
99.4 KB
181 Преузимања
Детаљније...
Закон о изменама и допунама закона о електронским комуникацијама
123.2 KB
235 Преузимања
Детаљније...
Закон о туризму
323.6 KB
269 Преузимања
Детаљније...

Подзаконски акти

1. Донети на основу Закона о трговини: (7 документа)

Правилник о минималним техничким условима за трговину на откупним местима
103.4 KB
1227 Преузимања
Детаљније...
Правилник о класификацији трговинских формата
211.7 KB
636 Преузимања
Детаљније...
Правилник  о минималним техничким условима за обављање трговине дериватима нафте и биогоривом
150.5 KB
275 Преузимања
Детаљније...
Правилник  о садржини и облику  о обављању трговине личним нуђењем
204.1 KB
207 Преузимања
Детаљније...
Правилник о начину и условима истицања јединичне цене за поједине врсте производа
111.8 KB
318 Преузимања
Детаљније...
 Уредба о обавезној производњи и промету хлеба од брашна "Т-500"
195.9 KB
172 Преузимања
Детаљније...

2. Донети на основу Закона о заштити потрошача: (6 документа)

Правилник о садржини и начину вођења евиденције удружења и савеза удружења за заштиту потрошача и условима за упис
115.3 KB
598 Преузимања
Детаљније...
Правилник о облику и садржини обрасца за одустанак од уговора на даљину или уговора који се закључује изван пословних просторија
198.6 KB
787 Преузимања
Детаљније...
Уредба о садржини обрасца за одустанак од  уговора о временски подељеном коришћењу непокретности, о трајним олакшицама за одмор, о помоћи приликом препродаје и о омогућавању размене,
38.1 KB
608 Преузимања
Детаљније...
Oдлука о образовању Националног савета за заштиту потрошача
163.5 KB
439 Преузимања
Детаљније...
Табела уз правилник о евиденцији
29.7 KB
31 Преузимања
Детаљније...

3. Донети на основу Закона о фискалним касама: (1 документ)

Уредба о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фискалне касе
61.7 KB
1486 Преузимања
Детаљније...

5. Донети на основу Закона о спољнотрговинском пословању: (13 документа)

Уредба o ближим услoвимa зa издaвaњe, кoришћeњe и укидaњe дoзвoлa зa извoз, увoз, oднoснo трaнзит рoбe и рaспoдeлу квoтa
136.8 KB
784 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o ближим услoвимa зa примeну aнтидaмпиншких мeрa
208.4 KB
429 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o ближим услoвимa зa примeну кoмпeнзaтoрних мeрa
214.0 KB
388 Преузимања
Детаљније...
Уредба о ближим услoвимa зa примeну мeрa зa зaштиту oд прeкoмeрнoг увoзa
165.4 KB
278 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o нaчину издaвaњa увeрeњa и oвeрaвaњу испрaвa кoje прaтe рoбу при извoзу или увoзу зa чиje издaвaњe или oвeру ниje прoписaнa нaдлeжнoст
64.2 KB
435 Преузимања
Детаљније...
Урeдбa o увoзу мoтoрних вoзилa
Урeдбa o увoзу мoтoрних вoзилa ("Сл. глaсник РС", бр. 23/2010)
87.8 KB
525 Преузимања
Детаљније...
Oдлукa o извoзу шeћерa у земље Eвропске Уније
95.1 KB
576 Преузимања
Детаљније...
Oдлукa o ближим услoвимa зa плaћaњe (нaплaту у рoби/услугaмa)
107.4 KB
648 Преузимања
Детаљније...
Oдлукa o oдрeђивaњу рoбe зa чиjи je увoз, извoз, oднoснo трaнзит прoписaнo прибaвљaњe oдрeђeних испрaвa
2.1 MB
1014 Преузимања
Детаљније...
Oдлукa o извoзу, oднoснo увoзу рoбe и услугa бeз нaплaтe, oднoснo плaћaњa
63.7 KB
420 Преузимања
Детаљније...
Нaрeдбa o oдрeђивaњу дaнa пружaњa услугa у спoљнoj тргoвини
68.9 KB
479 Преузимања
Детаљније...
Одлукa о изменама и допуни Одлуке о извозу шећера у земље европске уније
115.1 KB
72 Преузимања
Детаљније...
Одлука о увозу цигарета из европске уније pо преференцијалној стопи
355.0 KB
158 Преузимања
Детаљније...

6. Донети на основу Закона о заштити конкуренције који је престао да важи 2009. године: (2 документа)

Уредба о садржини и начину подношења захтева за издавање одобрења за спровођење концентрације
88.0 KB
400 Преузимања
Детаљније...
Уредба о критеријумима за утврђивање релевантног тржишта
339.5 KB
431 Преузимања
Детаљније...

7. Донети на основу важећег Закона о заштити конкуренције: (1 документ)

Уредба о критеријумима за одређивање релевантног тржишта
337.9 KB
548 Преузимања
Детаљније...

8. Донети на основу Закона о оглашавању: (1 документ)

Правилник о садржини декларације за објављивање и емитовање огласне поруке
1.6 KB
753 Преузимања
Детаљније...

9. Донети на основу Закона о електронским комуникацијама: (14 документа)

Правилник о овлашћењу за мерење и испитивање
Правилник о овлашћењу за мерење и испитивање („Службени гласник РС”, број 44/10)
132.8 KB
516 Преузимања
Детаљније...
Правилник о преласку са аналогног на дигитално емитовање телевизијског програма
226.5 KB
799 Преузимања
Детаљније...
Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
504.0 KB
633 Преузимања
Детаљније...
Правилник о универзалном сервису
Правилник о универзалном сервису („Службени гласник РС”, број 24/12)
82.8 KB
516 Преузимања
Детаљније...
Правилник о радио коридорима
Правилник о радио коридорима ("Службени гласник РС", број 44/10)
330.1 KB
504 Преузимања
Детаљније...
Правилник о броју и периоду на који се издаје лиценца за јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге, као и о минималним условима за издавање лиценце и најмањем износу једнократне накнаде за издавање лиценце
149.4 KB
456 Преузимања
Детаљније...
Уредба о утврђивању плана намене радио-фреквенцијских опсега
1.5 MB
760 Преузимања
Детаљније...
План намене - табела
2.0 MB
608 Преузимања
Детаљније...
Акциони план (2013-2014) за спровођење Стратегије развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020.
180.6 KB
740 Преузимања
Детаљније...
Акциони план за спровођење стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма програма
196.1 KB
561 Преузимања
Детаљније...
Oдлукa о изменама Стратегије за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији
295.6 KB
351 Преузимања
Детаљније...

10. Донети на основу Закона о електронском потпису: (4 документа)

Правилник о ближим условима за издавање квалификованих електронских сертификата
174.3 KB
287 Преузимања
Детаљније...
Правилник о техничко-технолошким поступцима за формирање квалификованог електронског потписа и критеријумима које треба да испуне средства за формирање квалификованог електронског потписа
109.6 KB
346 Преузимања
Детаљније...
Правилник о Регистру сертификационих тела за издавање квалификованих електронских сертификата у Републици Србији
72.1 KB
666 Преузимања
Детаљније...
Правилник о евиденцији сертификационих тела
Правилник о евиденцији сертификационих тела („Сл. гласник РС”, бр. 48/05, 82/05, 116/05)
125.5 KB
783 Преузимања
Детаљније...

11. Донети на основу Закона о електронском документу: (1 документ)

Правилник о издавању временског жига
Правилник о издавању временског жига („Сл. гласник РС”, бр. 112/09)
128.1 KB
725 Преузимања
Детаљније...

12. Донети на основу Закона о поштанским услугама: (12 документа)

Правилник о утврђивању трошкова за издавање дозвола и годишње накнаде за обављање поштанских услуга
31.7 KB
431 Преузимања
Детаљније...
Правилник о утврђивању плана издавања пригодних поштанских марака и вредносница и мотива редовних издања поштанских марака и вредносница
158.8 KB
864 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима за отпочињање обављања делатности поштанских услуга
49.9 KB
1211 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима за одржавање и унапређење обављања универзалне поштанске услуге
40.2 KB
558 Преузимања
Детаљније...
Правилник о стандардима квалитета за обављање универзалне поштанске услуге
39.5 KB
585 Преузимања
Детаљније...
Правилник о одређивању тарифних ставова за универзалну поштанску услугу
54.3 KB
563 Преузимања
Детаљније...
Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга
Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга („Службени гласник РС”, брoj 24/10, 58/11, 2/11, 13/11 и 65/11)
208.2 KB
1435 Преузимања
Детаљније...
Технички услови за кућне сандучиће
Технички услови за кућне сандучиће („Службени гласник РС”, број 95/10)
37.5 KB
587 Преузимања
Детаљније...
Правилник о методологији формирања цена за универзалну поштанску услугу
292.2 KB
741 Преузимања
Детаљније...
Правилник о условима за обављање универзалне поштанске услуге
50.1 KB
479 Преузимања
Детаљније...
Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма за обвезнике који врше делатност поштанског саобраћаја
94.1 KB
435 Преузимања
Детаљније...

13. Донети на основу Закона о техничким захтевима за производњу и оцењивање усаглашености (3 документа)

Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме
695.4 KB
1346 Преузимања
Детаљније...
Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми
504.0 KB
1456 Преузимања
Детаљније...
Списак српских стандарда из области радио опреме и телекомуникационе терминалне опреме
598.3 KB
352 Преузимања
Детаљније...

14. Донети на основу Царинског закона: (1 документ)

Одлукa о изузимању одређене робе од плаћања царинских дажбина
122.8 KB
834 Преузимања
Детаљније...

15. Донети на основу Закона о посредовању у промету и закупу непокретности: (6 документа)

Правилник о евиденцији о посредовању у промету и закупу непокретности
205.6 KB
2625 Преузимања
Детаљније...
Правилник о пословном простору и опреми посредника у промету и закупу непокретности
193.8 KB
2426 Преузимања
Детаљније...
Правилник о регистру посредника у промету и закупу непокретности
290.3 KB
2094 Преузимања
Детаљније...
Правилник о стручном испиту за посреднике у промету и закупу непокретности
221.9 KB
4960 Преузимања
Детаљније...
Програм полагања стручног  испита за обављање послова посредовања у промету и закупу непокретности
425.0 KB
6285 Преузимања
Детаљније...
 Извод из регистра посредника у промету и закупу непокретности
200.2 KB
1945 Преузимања
Детаљније...

16. Остали акти (3 документа)

Декларација о унапређењу трговине
70.4 KB
708 Преузимања
Детаљније...
Национални оквир интероперабилности
536.1 KB
788 Преузимања
Детаљније...


Стратегије (10 документа)

Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији за период од 2009. до 2013. године
254.6 KB
674 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја информационог друштва
Стратегија развоја информационог друштва („Службени гласник РС” бр. 51/10)
254.1 KB
1171 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја поштанских услуга у Србији
Стратегија развоја поштанских услуга у Србији („Службени гласник РС”, број 23/08) и 21/2010)
986.9 KB
911 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја елeктронских комуникација у периоду од 2010. до 2020. године
158.8 KB
1157 Преузимања
Детаљније...
Стратегија за прелазак са аналогног на дигитално емитовање радио и телевизијског програма у Републици Србији
151.3 KB
674 Преузимања
Детаљније...
Стратегија о повећању учешћа домаће индустрије у развоју телекомуникација у РС
125.0 KB
582 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја поштанских услуга у РС за период од 2013-2016. године
866.1 KB
824 Преузимања
Детаљније...
Стратегија заштите потрошача за период 2013. до 2018. године
586.1 KB
464 Преузимања
Детаљније...
Стратегија развоја туризма Републике Србије
704.7 KB
538 Преузимања
Детаљније...

Међународни правни акти

1. Закони о потврђивању: (7 документа)

Закон о потврђивању аката којима се мењају Устав и конвенција Међународном савеза за Телекомуникације
1.3 MB
319 Преузимања
Детаљније...
Закон о потврђивању аката Светског поштанског савеза
787.3 KB
355 Преузимања
Детаљније...
Закон о потврђивању завршних аката светске конференције о радио-комуникацијама (WRC-07)
5.5 MB
1216 Преузимања
Детаљније...

2. Закључци (2 документа)

Закључак о прихватању Препоруке TR 61-01
Закључак о прихватању Препоруке TR 61-01 ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08)
277.8 KB
441 Преузимања
Детаљније...
Закључак о прихватању Препоруке TR 61-02
Закључак о прихватању Препоруке TR 61-02 ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07 и 65/08)
419.1 KB
374 Преузимања
Детаљније...

3. Остали међународни правни акти: (7 документа)

Меморандум о разумевању Меморандум о разумевању између Републике Србије и Народне Републике Кине у области  ИКТ
795.1 KB
154 Преузимања
Детаљније...
Меморандум о сагласности ICT PSP
151.7 KB
412 Преузимања
Детаљније...
Споразум Министарства и РНИДС
213.8 KB
457 Преузимања
Детаљније...
Споразум о снижењу цена услуга роминга у јавним мобилним комуникационим мрежама
1.6 MB
84 Преузимања
Детаљније...


Обрасци (47 документа)

Образац за извештај о реализацији извоза брашна за 2010. годину ***
18.9 KB
492 Преузимања
Детаљније...
Образац обавештења о опасном производу
127.0 KB
927 Преузимања
Детаљније...
Захтев за упис у регистар издавалаца временског жига у републици Србији
396.3 KB
442 Преузимања
Детаљније...
Пријава за упис у евиденцију сертификационих тела
304.9 KB
553 Преузимања
Детаљније...
Пријава за упис промене/брисања из евиденције сертификационих тела
305.1 KB
453 Преузимања
Детаљније...
Захтев за упис у регистар (НВО)
59.9 KB
1822 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање дозволе за обављање спољне трговине контролисаном робом
212.5 KB
1795 Преузимања
Детаљније...
Списак докумената за издавање дозволе за спољну трговину контролисаном робом
25.6 KB
1587 Преузимања
Детаљније...
Дозвола за извоз НВО
88.1 KB
1319 Преузимања
Детаљније...
Дозвола за увоз НВО
87.6 KB
1244 Преузимања
Детаљније...
Изјава крајњег корисника (НВО)
33.3 KB
1096 Преузимања
Детаљније...
Изјава о сопственој употреби робе
25.1 KB
1037 Преузимања
Детаљније...
End User Certificate
48.1 KB
1162 Преузимања
Детаљније...
Међународни увозни сертификат за НВО
47.6 KB
1057 Преузимања
Детаљније...
Извештај о реализацији по дозволи НВО
27.6 KB
1191 Преузимања
Детаљније...
Упутствo зa пoднoшeњe зaхтeвa зa увoз и извoз робе нa oснoву дoзвoлe
224.5 KB
1017 Преузимања
Детаљније...
Образац 1: Зaхтeв зa oдoбрeњe кoмпeнзaциoнoг пoслa
13.8 KB
538 Преузимања
Детаљније...
Обрaзaц 2: Захтев зa измeну рeшeњa o oдoбрeњу кoмпeнзaциoнoг пoслa
11.8 KB
378 Преузимања
Детаљније...
Oбрaзaц 3: Зaхтeв зa свoђeњe кoмпeнзaциoнoг пoслa
13.7 KB
427 Преузимања
Детаљније...
Oбрaзaц 4: Oбрaчун o извршeњу кoмпeнзaциoнoг пoслa
12.7 KB
481 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање дозволе за увоз РДН
115.7 KB
562 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање дозволе за пружање услуге техничке помоћи у вези са РДН
64.5 KB
255 Преузимања
Детаљније...
Образац - Дозвола за увоз РДН
92.7 KB
527 Преузимања
Детаљније...
Образац дозвола БРОКЕРСКЕ УСЛУГЕ
93.7 KB
312 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање увознe потврде о достави РДН
98.8 KB
293 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање увозног сертификата  за РДН
89.6 KB
318 Преузимања
Детаљније...
Сертификат крајњег корисника за РДН
95.2 KB
359 Преузимања
Детаљније...
Међународни увозни сертификат за РДН
86.0 KB
374 Преузимања
Детаљније...
Потврда о достави РДН
85.0 KB
360 Преузимања
Детаљније...
 Изјава крајњег корисника Влади Републике Србије РДН
34.3 KB
339 Преузимања
Детаљније...
Изјава о употреби контролисане робе у сопственој производњи
25.6 KB
341 Преузимања
Детаљније...
Извештај о реализацији РДН
20.5 KB
410 Преузимања
Детаљније...
Дозвола - Услуга техничке помоћи
49.7 KB
301 Преузимања
Детаљније...
Дозвола - Извоз робе која није наведена у националној контролној листи РДН
101.4 KB
319 Преузимања
Детаљније...
Захтев за издавање дозволе за пружање брокерских услуга у вези са РДН
107.0 KB
267 Преузимања
Детаљније...
Образац - Дозвола за извоз РДН
100.9 KB
421 Преузимања
Детаљније...
Евиденција о посредовању у промету и закупу непокретности
58.9 KB
2645 Преузимања
Детаљније...
Захтев за упис у регистар посредника у промету и закупу непокретности
70.7 KB
1742 Преузимања
Детаљније...


Извештаји (1 документ)

Записник са експланаторног скрининга ПГ 30
476.5 KB
314 Преузимања
Детаљније...